SAMMANFATTNING

Den sänkta momsen på naturguidningar, som trädde i kraft den 1 januari 2018, är en av Ekoturismföreningens främsta framgångar genom tiderna. Det gångna året har över lag inneburit att såväl föreningen som vår kvalitetsmärkning av svensk ekoturism har utvecklats och stärkts. I korthet kan 2017 summeras i följande punkter.

  • Momsen sänktes från tidigare 25 % till dagens sex procent. Nu fortsätter arbetet med att mejsla fram en praxis på området som innebär att regeringens ambitioner med reformen förverkligas.
  • Naturens Bästa blev under året Nature’s Best Sweden och förstärktes med en anställd, en ny webbplats, logotyp och en starkare närvaro på främst Facebook. Dessutom inleddes ett samverkansprojekt med Visit Sweden, märkningen exponerades på ATTA:s världskongress i Argentina och Grand Travel Awards Ekoturismpris tilldelades Everts Sjöbod i Grebbestad.
  • Tillsammans med Visita och Svensk Turism arbetade Ekoturismföreningen fram en särskild strategi för svensk naturturism, vilken antogs i februari 2018. Processen fram till slutprodukten innehöll två nationella nätverksträffar, ett par dialogdagar, möten med pågående utredningar och uppvaktningar av ministrar. Strategin publiceras senare i vår.
  • Ett första resultat av strategin blev arbetet med sex strategiska pilotinsatser som på allvar inleddes under sommaren. Pilotinsatserna hanterar utmaningar och möjligheter kring nationalparker, naturguidningar, Sveaskogs ekoparker, exklusiva fiskevatten, internationell marknadsföring och synergier mellan märknings- och rådgivningssystem.
  • Under året fortsatte arbetet med besöksvänliga buffertskogar runt Tivedens nationalpark med målet att ta fram och presentera en lokal utvecklingsplan för traktens natur- och ekoturism.
  • Jordbruksverket beviljade ett samverkansprojekt kring turism på annans mark. Projektet inleddes under hösten och inkluderar Ekoturismföreningen och LRF tillsammans med Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna.
  • I december deltog Ekoturismföreningen i bildandet av Naturturismens Yrkesnämnd, som får en viktig roll i branschens framtida kompetensförsörjning.
  • Föreningen har också fortsatt deltagit i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism. Tillsammans med gruppen har föreningen medverkat i en särskild dialogdag kring turism i tre nationalparker och en studie där flera av våra medlemsföretag djupintervjuades.
  • Andra viktiga framgångar var besked om fortsatt nattågstrafik till norra Sverige och beslutet att förstärka landets viltförvaltningsdelegationer med företrädare för natur- och ekoturism.
  • Föreningens ekonomi fördubblades nästan under året, en stark närvaro skapades på Facebook och i början av 2018 påbörjades arbetet med att byta namn till Naturturismföretagen.

 

Sänkt moms på naturguidningar – en historisk framgång

Den 10 mars, samma dag som Ekoturismföreningen genomförde sitt ordinarie årsmöte, meddelade Miljöpartiet att de föreslår en sänkning av momsen på naturguidningar. Två veckor senare ställde sig hela regeringen bakom förslaget och aviserade att sänkningen skulle inkluderas i budgeten för 2018. I samband med remissbehandlingen av Finansdepartementets förslag lämnade Ekoturismföreningen ett längre yttrande där vi välkomnade momsreformen.

När regeringen presenterade sin budget för 2018 blev det klart att det fanns med ett skarpt förslag om sänkt moms på naturguidningar. Under rubriken Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden aviserades följande förändring: ”Mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden sänks från 25 procent till 6 procent. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.”

Senare under hösten klubbade riksdagen budgeten och den sänkta momsen på naturguidningar trädde i kraft vid årsskiftet. Det innebar att Ekoturismföreningens enträgna och tålmodiga arbete under mer än åtta år till sist gav resultat. Vid sidan av lanseringen av en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism är detta föreningens viktigaste framgång sedan bildandet 1996.

Skatteverkets strikta tolkning av lagändringen har emellertid medfört att föreningen under början av 2018 har tvingats arbeta vidare med hur förändringen av sänkt moms på förevisning av naturområde ska tolkas i praktiken.

 

Naturens Bästa blir Nature’s Best Sweden med ny webbsida och logotyp

Möjligheten att förstärka vår ekoturismmärkning med ytterligare en anställd har under året på ett avgörande vis förbättrat förutsättningarna att utveckla och vässa kvalitetsmärkningen av svensk ekoturism. Egna medel investerades under året i en ny webbplattform som lanserades i början av sommaren. En annan prioriterad uppgift har varit att bredda och utöka märkningens utbud av kvalitetsmärkta upplevelseprodukter. Under hösten bytte märkningen namn från Naturens Bästa till Nature’s Best Sweden på både svenska och engelska, och i samband med det förnyades märkningens logotyp med nya färger, presentation och typsnitt.

Under året har ekoturismmärkningens närvaro på olika sociala kanaler och då främst Facebook förbättrats avsevärt. Närmare 150 inlägg har delats och kommenterats på plattformen och enstaka inlägg har nått närmare 30 000 personer. Antalet som gillar Nature’s Best på Facebook har ökat med över 150 procent till närmare 2 400 personer.

Som en av sex strategiska pilotinsatser (se vidare särskilt avsnitt nedan) har Nature’s Best även samverkat med Visit Sweden under andra halvan av 2017. Främst har det handlat om hållbara upplevelseprodukter presenterade på FN:s kampanjsajt för hållbar turism för utveckling. Nature’s Best Sweden har även varit en part i den internationellt uppmärksammade kampanjen The 72 Hour Cabin om naturens förmåga att minska stressnivåerna hos människor i storstäder.

Vidare var vår medverkan på Adventure Travel Trade Associations (ATTA) globala arrangemang Adventure Travel World Summit i Argentina i oktober en insats för att exponera kvalitetsmärkningen av svensk ekoturism på en internationell arena. Världskongressen, som för övrigt kommer till Sverige hösten 2019, användes proaktivt för att utveckla föreningens globala kontaktnät, fördjupa den nordiska samverkan och knyta kontakter med internationell media.

För 20:de gången delades Grand Travel Awards Ekoturismpris ut i mitten av februari. Årets utmärkelse gick till Everts Sjöbod i Grebbestad.

 

Bred samsyn bakom en delstrategi för svensk naturturism

I februari 2018, ett och ett halvt år efter starten, kunde styrelserna för Svensk Turism och Ekoturismföreningen gemensamt ställa sig bakom en delstrategi för svensk naturturism. Därmed finns ett övergripande och väl förankrat dokument som pekar ut naturturismen potential och främsta utmaningar för de närmaste tio åren.

Arbetet med delstrategin har skett utifrån en bred och omfattande process tillsammans med många av naturturismens företagare. Viktiga inslag har varit samtal, diskussion och medverkan på två nationella nätverksträffar. Vidare har erfarna företagare bjudits in till särskilda dialogdagar och regelbundna avstämningar har gjorts mot föreningens egen styrelse. Det löpande utvecklingsarbetet med delstrategin har hanterats av en inre arbetsgrupp med näringens företrädare (Ekoturismföreningen, Visita och Svensk Turism) och en bredare styrgrupp där Tillväxtverket, Visit Sweden och två regionala turismorganisationer har medverkat och lämnat värdefulla synpunkter och inspel.

Av vikt att nämnas är en särskild dialogdag kring tillgången till vacker och orörd natur med företrädare för offentligt naturskydd och privata markägare. En liknande dialogdag genomfördes även kring branschens attraktions- och konkurrenskraft med en handfull företagare. I februari redovisades även resultaten från de diskussioner som hölls på den nationella nätverksträffen i Västerås i november 2016. I mars presenterades ett tiotal förslag för regeringens särskilda utredning om svensk besöksnäring. Arbetet har även inkluderat möten med politisk sakkunniga på Finansdepartementet och med miljöministern Karolina Skog.

I slutet av våren såg ett första utkast till delstrategi dagens ljus, vilket sedan bearbetades och förankrades under sommaren och hösten. I samband med nätverksträffen i Karlstad i oktober gjordes en återkoppling och redovisning av delstrategins viktigaste innehåll till närmare ett 70-tal naturturismföretagare från hela landet. I slutet av året överlämnades underlaget för vidare förankring inom styrelserna för Ekoturismföreningen och Svensk Turism.

Trots att strategin ännu inte är publicerad har flera viktiga resultat redan uppnåtts. Regeringen ser fram emot att få ta del av innehållet och den offentliga utredningen under Britt Bohlins ledning har presenterat en handfull förslag som direkt kan härledas till arbetet med nämnda delstrategi. Framför allt handlar det om att utveckla turismen i nationalparker, Sveaskogs ekoparker och att en kommande bred nationell strategi för naturturism i relevanta delar ska beakta näringens egen delstrategi. Projektet med finansiering från Tillväxtverket avslutades och slutredovisades i februari. Delstrategin för svensk naturturism presenteras senare i vår.  

Sex strategiska pilotinsatser som ska göra skillnad

Ett annat av delstrategins resultat är att Jordbruksverket valde att finansiera sex strategiska pilotinsatser. Det mesta av detta arbete har genomförts under hösten 2017, men vissa insatser påbörjades redan under första halvåret. En första redovisning av genomförda aktiviteter skickades in till Jordbruksverket i början av mars. Arbetet med dessa sex pilotinsatser fortsätter under hela 2018 och avslutas i början av 2019.

 Pilotinsats # 1:
– Samverkan kring nationalparksturism för jobb, tillgänglighet och naturskydd

Insatsen syftar till att samla och bearbeta erfarenheter kring turism i skyddade områden. Underlag och lärdomar som i sin tur ska ligga till grund för ett mer omfattande utvecklingsprojekt kring nationalparksturism.

Med anledning av FN:s olika initiativ kring biologisk mångfald och turism fick Ekoturismföreningen en privat donationi början av 2017 för att främja samarbete mellan hållbar naturturism och naturvård. Gåvan ledde till att ett mångfaldspris till Staffan Svanbergs minne instiftades tillsammans med Naturvårdsverket och anhöriga. I maj premierades de första pristagarna för sin samverkan kring fjällrävssafari i Helagsområdet, vilket även blev det enda nordiska initiativ som uppmärksammades på FN:s kampanjsajt för hållbar turism för utveckling.

Under hösten etablerades en mer formell samverkan med Naturvårdsverket för att planera gemensamma studiebesök och ett särskilt dialogmöte om turism i skyddad natur. Denna pilotinsats har även inkluderat genomgångar och remissyttrande med anledning av den blivande nationalparken i västra Åsnen, förslag till ny skötselplan för Färnebofjärdens nationalpark och en utvärdering av förvaltningen av världsarvet Laponia. I dagsläget för Ekoturismföreningen samtal med fem nationalparker och ett världsarv kring natur- och ekoturismens utmaningar och möjligheter i skyddad natur.

Pilotinsats # 2:
– Naturguidningar för ökad tillgänglighet och bättre resursanvändning

Åtgärden handlar om hur naturturismföretagens lediga kapacitet under lågsäsongen kan knytas samman med utmaningen att tillgängliggöra svensk natur för prioriterade grupper som skolelever, nyanlända till Sverige, gamla på äldreboende och olika grupper av funktionshindrade.

Även här inleddes arbetet i januari 2017, eftersom Ekoturismföreningen för andra året i rad nominerades av Naturkompaniets kunder till deras så kallade Naturbonus. Nomineringen fick till följd att vi presenterade ett antal förslag på hur svensk natur kan tillgängliggöras för prioriterade grupper under olika lågsäsonger.

Eftersom vi inte kvalade in bland de vinnande förslagen, gick vi i början av våren vidare med den ursprungliga planen. Den utgick från en samverkan på Kullaberg mellan förvaltning, naturum och ett lokalt guideföretag. Kontakterna med skolförvaltningen tog dock längre tid än planerat och först i början av oktober genomfördes de första guidedagarna för ett par av traktens skolklasser. Dessa första försök föll dock så väl ut att förvaltning valde att växla upp samarbetet med kompletterande medel. Under våren 2018 planeras därför en större satsning enligt samma modell som ovan och där en resursperson från Friluftsfrämjandet även inkluderas i arbetet.

Pilotinsats # 3:
– Besöksvänligt skogsbruk & ekoparker – två gröna näringar bland samma träd

Pilotinsatsen ska förbereda ett större utvecklingsarbete kring en handfull av Sveaskogs ekoparker i främst södra Sverige. Befintlig kunskap kring adaptivt skogsbruk ska summeras och spridas till besöksnäring, skogsbruk och politiska beslutsfattare.

Under året har Ekoturismföreningen och Sveaskog utvecklat ett allt närmare samarbete. Ekoparkernas möjligheter och utmaningar diskuterades bland annat i Almedalen i början av juli och på ett särskilt seminarium om naturturism i Mörrum i början av september. Under hösten har ett konkret analys- och kartläggningsarbete genomförts i ekoparken Halle- och Hunneberg söder om Vänern. I början av 2018 gick Sveaskog och Ekoturismföreningen ut med ett gemensamt pressmeddelande om samarbetet. Vidare är en första ekonomisk analys från ekopark Halle- och Hunneberg på väg att publiceras, kontakter tas nu med övriga fyra ekoparker och ett informationsmöte kring ekopark Raslången är inbokat i april 2018.

Föreningens förslag och synpunkter kring Sveaskogs ekoparker har under det gångna året presenterats för Britt Bohlins utredning, ledamöter i Sveriges riksdag och för landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S).

Pilotinsats # 4:
– Exklusiva fiskevatten stärker svensk attraktionskraft

Insatsen ska kartlägga och summera befintliga erfarenheter av exklusiva fiskevatten runt om i Sverige. Möjligheter och utmaningar kring dessa ska analyseras och jämföras med isländska erfarenheter av exklusivt sportfiske i strömmande vatten.

Under hösten inleddes en dialog med Sveriges Fisketurismföretagare om hur den här pilotinsatsen ska genomföras. Första insatsen blev ett samarbete med medverkan på den nationella konferens om fisketurism som arrangerades i slutet av januari 2018. På konferensen, som invigdes av Hans Majestät Konungen, presenterade föreningen främst sina tankar kring en eventuell återkomst av lax och havsöring i de nedre delarna av Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark.

Pilotinsats # 5:
– Marknadsföring av hållbar natur- och ekoturism på internationella marknader

Ambitionen är att med hjälp av tre konkreta marknadsföringsinsatser testa, analysera och utvärdera kvalitetsmärkningen Nature´s Best Swedens möjlighet att leverera ett exportmoget utbud till några av Visit Swedens prioriterade marknader.

Se vidare särskilt avsnitt ovan om Nature’s Best Sweden.

Pilotinsats # 6:
– Möjliga synergier mellan rådgivning och kvalitetsmärkning

Insatsen går ut på att undersöka och utvärdera möjliga synergier och erfarenhetsutbyte mellan rådgivningssystemet Swedish Welcome och märkningen Nature´s Best Sweden.

Planeringen av denna pilotinsats inleddes i november med ett arbetsmöte i Uddevalla och ett efterföljande besök hos Turistrådet Västsverige. Tankar finns att utnyttja den kommande världskongressen i Sverige i 2019 som en målbild för att kunna presentera vidareutvecklade system och modeller för kvalitetssäkring och affärsutveckling.

 

Fortsatt arbete med besöksvänliga buffertskogar i Tiveden

Tack vare en finansiering från Världsnaturfonden WWF för åtgärder kring innovativ naturvård kunde arbetet med besöksvänliga buffertskogar runt Tivedens nationalpark fortsätta under 2017.  Arbetet har inkluderat besök och samtal med merparten av områdets verksamma turismföretag och studiebesök under nationalparkens högsäsong i juli. Vidare har föreningen medverkat i en så kallad intressentanalys med förslag, genomförd av forskaren Per Angelstam och deltagit i en särskild dag kring besöksvänligt skogsbruk med runt 50 deltagare i början av april.

I mars valde en enig kommunstyrelse att ställa sig bakom förslaget att utropa Laxå till Sveriges första ekoturismområde. Tivedens olika möjligheter och utmaningar kring nationalparksturism och behovet av en buffertzon belystes även i ett öppet brev till miljöministern Karolina Skog i samband med invigningen av den utvidgade nationalparken i maj.

Under sommaren blev det klart att Laxå kommun kommer att ansvara för ett större utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla natur- och ekoturismen i och kring Tivedens nationalpark. Ekoturismföreningen finns med som en resurs i det arbetet, och en dialog och kontakt är etablerad med kommunens projektledare. Ett förslag till struktur och övergripande analys för en så kallade utvecklingsplan för traktens turism i och runt Tivedens nationalpark är klar och är tänkt att presenteras senare i vår.

Ekoturismföreningens visioner och förslag med ett ökat mångbruk av Sveriges skogar har även resulterat i samtal med landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S), en plats i Skogsstyrelsens sektorsråd, medverkan i en debatt under Almedalsveckan och flera andra insatser från i första hand styrelseledamoten Leif Öster.

 

Turism på annans mark – beviljad projektfinansiering till handledning

En strategisk utmaning och möjlighet för många av landets tusentals naturturismföretag är relationen med berörda markägare. Därför presenterade Ekoturismföreningen och LRF en gemensam ansökan till Jordbruksverket hösten 2016. Drygt ett halvår sedan beviljades ansökan med modifieringen att även Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna (tidigare Region Dalarna) inkluderades i arbetet. Jordbrukverkets beslut förutsätter dock en offentlig medfinansiering på 25 procent. I maj diskuterades detta med Tillväxtverket, som lämnade ett preliminärt positivt besked. Efter att ansökan formellt beviljades av Jordbruksverket i juli, togs en förnyad kontakt i augusti med Tillväxtverket för att formalisera även deras medfinansiering.

I augusti gjordes en grov arbetsplanering med ett första delmål att presentera en gemensam debattartikel kring turism på annans mark. En sådan formulerades och förankrades i de fyra medverkande organisationerna under hösten och kunde publiceras i Svenska Dagbladet i slutet av oktober. Strax innan årsskiftet påbörjades även den planerade kartläggning av olika sorters exempel på turism på annans mark.

Under detta inledande arbete har dock ett formellt beslut från Tillväxtverket dragit ut på tiden. I skrivandens stund diskuteras därför frågan med ansvariga på Tillväxtverket.

 

Framtida kompetensförsörjning och naturturismens yrkesnämnd

I början av 2016 presenterade Skolverket ett förslag som riskerade att urholka utbildningen kring naturturism på gymnasiet. Efter massiv kritik valde verket att istället utreda en ny inriktning kring naturturism, men hösten 2016 gjorde Skolverket ännu en gång helt om och föreslog att regeringen skulle begränsa naturturismen. Förslaget kritiserades ännu en gång från en lång rad aktörer, varav Ekoturismföreningen var en tung röst. Även flera partier i Alliansen valde att driva frågan i riksdagen.

I början av maj tillkännagav gymnasieminister Anna Ekström (S) att regeringen vill se en ny inriktning för naturturisminom naturbruksprogrammet. Detta var ännu en viktig framgång under 2017. I samband med att Skolverket fick i uppdrag att utreda detta, tog ett antal aktörer initiativ till naturturismens yrkesnämnd.  Vårt strategiarbete har fått som konsekvens att framtidens kompetensförsörjning har klättrat på föreningens egen agenda. Trots begränsade resurser valde vi därför att ta plats i den nybildade yrkesnämnden tillsammans med Svenska Turistföreningen, Hushållningssällskapet och företrädare för sportfiskare, jägare och markägare.

 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism

Under året har Ekoturismföreningen fortsatt medverka i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism. Bland annat genomfördes i början av december en särskild dialogdag kring turism i svenska nationalparker. Under en heldag i Stockholm samtalade företrädare för företag, kommuner och förvaltning om utmaningar och möjligheter i och runt tre svenska nationalparker och världsarv – nämligen Store Mosse, Tiveden och världsarvet Laponia som hyser fyra nationalparker.

Ett annat resultat av arbetsgruppens arbete är den studie med djupintervjuer som en av arbetsgruppens deltagare genomförde under våren 2017. Totalt intervjuades runt 25 företag och merparten av dessa är medlemmar i Ekoturismföreningen. Redovisningen av djupintervjuerna ger en rättfram bild av uppfattningar och ståndpunkter bland några av branschens främsta entreprenörer.

Just nu diskuteras om och i så fall hur Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism ska fortsätta sitt arbete. Utifrån den delstrategi som presenteras senare i vår ser Ekoturismföreningen gärna en mer begränsad plattform för dialog och erfarenhetsutbyte mellan näring, samhälle och ideellt föreningsliv.

 

Övrigt påverkans- och opinionsarbete

Det viktiga opinionsarbete kring nattågstrafiken norrut som Svenska Turistföreningen och Swedish Lapland Visitors länge bedrivit bar i början av 2017 frukt. Först meddelade Trafikverket att nattågstrafiken till övre Norrland förlängstill 2020, och därefter berättade SJ att de ska modernisera sina nattåg. Ekoturismföreningen har efter förmåga stöttat detta opinionsarbete och gläds över dessa viktiga framgångar.

I slutet av februari fattade regeringen beslut om att utöka antalet delegater i landets viltförvaltningsdelegationer med två personer. Ytterligare en företrädare för det ideella naturskyddet tillsammans med en företrädare för den regionala natur- och ekoturismen. Beslutet var en signal om natur- och ekoturismens växande betydelse och välkomnades därför av Ekoturismföreningen. Samtidigt innebar beslutet att föreningen fick ytterligare en arbetsuppgift, men inga extra resurser. Efter vårens omfattande nomineringsarbete tvingades vi därför att prioritera ner detta arbete efter sommaren. Detta är ett påtagligt exempel på hur Ekoturismföreningen förväntas ta ett allt större ansvar för branschens utveckling, men utan att några resurser skjuts till. Denna permanenta underfinansiering får som resultat att branschens tillväxt och utveckling hämmas regionalt, men kanske ännu mer på ett nationellt plan.

 

Styrelse och personal

På Ekoturismföreningens ordinarie årsmöte i mars omvaldes Annika Fredriksson. Styrelseledamoten Staffan Widstrand avtackades och ersattes med Sara Sundquist, då hållbarhetsansvarig på Visita. Övriga ledamöter omvaldes och/eller fick fortsatt förtroende av årsmötet. Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre fysiska möten, varav ett i början av september hölls utanför Uddevalla. Dessa tre har kompletterats med ytterligare ett telefonmöte.  

Under året har Ekoturismföreningen haft två heltidsanställda i form av Per Jiborn som generalsekreterare och Pär Innala som kommunikationsansvarig med fokus på Nature’s Best Sweden. Affärs- & idébyrån i Västerås har administrerat föreningens ekonomi.

 

Medlemsutveckling

I slutet av året noterade föreningen 424 betalande medlemmar, vilket innebar en minskning på tio procent. Detta trots en rad viktiga, för att inte påstå historiska, framgångar för föreningen under året. Samtidigt innebar våra satsningar på Nature’s Best Sweden, Facebook, strategiska projekt och personalförstärkningar att det handfasta medlemsarbetet med påminnelser och värvningar fick stå tillbaka. En bidragande orsak kan även vara ett samband mellan branschens projekttrötthet och en lägre motivation att organisera sig.

 

Medlemsnyheter, pressbrev och föreningens webbplats

Under året producerades 10 nyhetsmejl till föreningens medlemmar och 13 digitala pressbrev till mottagare inom media, turism, naturskydd och samhälle. Antalet mottagare av vårt pressbrev ökade med knappt 150 stycken till drygt 7 500 stycken. Antalet sidvisningar på föreningens webbplats ökade med åtta procent och antalet besök med nästan två procent. Instiftandet av mångfaldspriset till Staffan Svanbergs minne blev årets mest lästa nyhet, följt av momssänkningen i hösten budget och FN:s kampanj kring hållbar turism för utveckling. Från årsskiftet har föreningen etablerat en varaktig närvaro på Facebook. Under 2017 publicerades över 280 inlägg och antalet som gillar föreningens sida ökade med drygt tusen till över 1 200 personer.

 

Ekonomi

Under 2017 fördubblade föreningen sin omsättning, vilket möjliggjorde en efterlängtad personalförstärkning. De egna intäkterna uppgick till närmare 950 000 SEK (49 %) och resterande utgjordes av beviljade projekt för delstrategi, pilotinsatser och besöksvänligt skogsbruk i Tiveden. Under verksamhetsåret avslutades formellt projektet kring delstrategin med finansiering från Tillväxtverket.

Det kan också vara värt att notera att det sammanlagda värdet av obetald övertid, oavlönat styrelsearbete och ej ersatta utlägg uppgick till minst 300 000 kronor under 2017.

 

Ekoturismföreningen byter namn till Naturturismföretagen

Under de senaste 15 åren har Ekoturismföreningen successivt utvecklats mot att bli en allt bredare företrädare för all naturbaserad turism i Sverige. Föreningen arbetar idag med en lång rad frågor som spänner från ekoturism i nationalparker till opinions- och påverkansarbete för att minska regelkrånglet för landsbygdens turismföretag.

I början av 2018 kallade därför en enig styrelse till ett extra årsmöte den 7 februari. Enda punkt på agendan var förslag om ett nytt namn. Efter ett moget och grundligt samtal fattade årsmötet beslut om att ändra namnet till Naturturismföretagen. Namnändringen träder i kraft efter föreningens ordinarie årsmöte i april.

Innan årsmötet genomfördes ett informationsmöte om naturens betydelse för svensk besöksnäring, naturturismens attraktionskraft och de förväntade effekterna av den sänkta momsen på naturguidningar. Mötet gästades av finansmarknads- och konsumentministern Per Bolund (MP). 

Per Jiborn
Generalsekreterare för Svenska Ekoturismföreningen
29 mars 2018

 

SAMMANFATTNING RESULTAT 2017 OCH BUDGET 2018

Intäkter under 2017

SEK

Budget 2018

Märkningsavgifter från Nature’s Best

519 400

450 000

Medlemsavgifter

300 631

315 000

Presentkort

43 751

35 000

Gåvor

10 000

10 000

Konsult- & föreläsningsarvoden

69 063

80 000

Övrigt

8

0

Projekt – Egna bidrag

4 558

0

Projekt – Mat möter natur

-47 327

0

Projekt – Tiveden WWF

119 392

12 637

Projekt – Delstrategi

428 274

0

Projekt – Sex piloter

444 065

800 000

Projekt – Turism på annans mark

37 624

500 000

Projekt – Digital affärsutveckling

0

1 400 000

 

 

 

Summa intäkter

1 929 439

3 602 637

 

 

 

Kostnader under 2017

SEK

Budget 2018

Personal – egen tid (lön & sociala avgifter)

-474 277

-370 000

Personal – projekt (lön & sociala avgifter)

-490 580

-630 000

Konsulter & underleverantörer

-18 750

-20 000

Möten (årsmöte, styrelse & Nature’s Best)

-56 178

-75 000

Kontor, telefon, porto

-40 126

-75 000

Bokföring

-34 448

-40 000

Resor & logi

-28 791

-50 000

Webbplatser

-138 121

-75 000

Marknadsföring Nature’s Best

-54 592

-85 000

Revisionsarvode

-22 375

-25 000

Bank och räntor

-13 840

-20 000

Föreningsavgifter

-14 855

-15 000

Projekt – Tiveden WWF

-62 070

-6 637

Projekt – Delstrategi

-296 953

0

Projekt – Sex piloter

-173 892

-336 000

Projekt – Turism på annans mark

-5 861

-460 000

Projekt – Digital affärsutveckling

0

-1 280 000

Kundförluster

-18 576

0

Övrigt & oförutsett

-5 236

-15 000

Avskrivningar

-2 400

0

 

 

 

Summa kostnader

-1 951 921

-3 577 637

 

 

 

Årets resultat

-22 482

25 000

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev