Inledning

Svensk naturturism har under de senaste 30 åren skapat tusentals nya jobb utanför storstäderna. Vår natur är en kraftfull turismmagnet, inte minst på globala marknader, och bidrar årligen med internationella momsintäkter på drygt fyra miljarder kronor. Dessutom finns det en stark symbios mellan naturskydd och naturturism, med en outnyttjad utvecklingspotential som med fördel kan växlas upp till ömsesidig nytta.

Förra året presenterade utredningen Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) sina förslag till regeringen.

Utredningens uppdrag handlade om att:

 • ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet.
 • lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen.
 • analysera målen för turismpolitiken och att kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar utveckling och föreslå insatser.

I sin sammanfattning skriver utredningen bland annat att:

”I den globala konkurrensen behöver företag och destinationer erbjuda upplevelser i form av produkter och tjänster som håller mycket hög kvalitet” och att en utmaning är att ”det i dag saknas forum med nationellt samlat ansvar för långsiktig kunskapsutveckling och innovation inom flera av de strategiska insatsområden utredningen föreslår.”

Ett av dessa strategiska insatsområden är naturturismen.

Inom kort presenteras den delstrategi som Ekoturismföreningen har tagit fram i nära samverkan med Visita och Svensk Turism. Den innehåller ett drygt dussin förslag kring natur, näring och samhälle. Att ett enträget opinions- och påverkansarbete sedan kan göra skillnad visar sänkningen av momsen på naturguidningar vid årsskiftet.

Styrelsen föreslår att föreningen nu byter namn till Naturturismföretagen. Det innebär en större kostym med ambitionen att företräda, organisera och utveckla hela den svensk natur- och ekoturismen på ett nationellt plan. Sammantaget innebär allt detta att villkoren för att utveckla och stärka svensk natur- och ekoturism är särskilt goda just nu. Med detta förslag till inriktning på verksamheten för 2018 vill styrelsen ta vara på en unik möjlighet att tillsammans med andra goda krafter i praktiken göra skillnad för svensk natur- och ekoturism.

 

Nature’s Best skapar hållbara naturupplevelser av hög kvalitet

Sverige vill utveckla landets besöksnäring. Ambitionen är fler jobb, bättre hållbarhet, högre exportintäkter och landbygdsutveckling. Naturturismen, men även likartade områden som kultur- och måltidsturism, står i fokus. Regeringen vill helt enkelt vässa våra främsta reseanledningar för att bättre kunna hävda sig på en tuff global marknad.

För att nå dit måste ett antal framtida utmaningar hanteras. Det handlar om relationer med berörda markägare, offentliga förvaltare av skyddad natur, och samexistens och synergier med Europas enda urfolk – samerna. Vidare måste känsliga områden förvaltas på ett hållbart sätt för både naturturism och friluftsliv, och resurser som fisk och vilt skötas på ett varaktigt och ansvarsfullt sätt över tid. Dessutom behöver digital mognad, värdskap, affärsutveckling, kvalitetssäkring och mycket annat utvecklas och stärkas. Här är kundgenerade system för omdömen, som TripAdvisor, viktiga pusselbitar, men de behöver kompletteras med andra processer och redskap.

Efter drygt 15 år har Nature’s Best Sweden visat sig vara ett sådant verktyg. Särskilt i perioder när svensk besöksnäring har valt att kraftsamla och målmedvetet fokusera på en långsiktig affärsutveckling för att bygga nationell kompetens. Förra året inleddes ett långsiktigt arbete för att utveckla och vässa Nature’s Best Sweden, som trots brist på resurser fortfarande hävdar sig väl i internationella jämförelser. Förra året lanserades en ny webbplats, samtidigt som namn och logotyp uppdaterades, närvaron på sociala kanaler stärktes och utbudet av kvalitetsmärkta upplevelseprodukter utökades.

Nu fortsätter det arbetet med en strategisk översyn av märkningen, vars syfte är att presentera en förbättrad och uppdaterad version av en svensk ekoturismmärkning till den internationella världskongressen i Västsverige i september 2019.

Under 2018 innebär det i korthet följande:

 • Utveckla och uppgradera Nature’s Best Sweden till en ny nivå. Detta inkluderar en översyn av generella och aktivitetsspecifika kriterier, men även lösningar för återbesök, fortlöpande kvalitetssäkring och effektivare erfarenhetsutbyte. Siktet är inställt på en nylansering inför ATTA:s världskongress i september 2019 och processen sker med stöd av kompetens och erfarenheter från andra nationella och internationella kvalitetssäkrings- och rådgivningssystem.
 • Utveckla, öka värdet och stärka erbjudandet till märkningens godkända företag. Det innebär konkret en fortsatt utveckling av den nya webbplatsen med fokus på ett utökat utbud, bättre exponering, fler användare och marknadsföring av märkningens nationella presentkort. En särskilt prioriterad uppgift blir att initiera och utveckla partnerskap med ett antal aktörer vars medlemmar eller kunder delar ekoturismmärkningens grundläggande värderingar.
 • En nationell ansökningsomgång genomförs under vår och sommaren med sista ansökningsdatum i slutet av hösten.
 • En första avstämning av det senaste årets samverkan med Visit Sweden för att fördjupa och utveckla det fortsatta arbetet under året till ömsesidig nytta.
 • Utveckla och lansera en plattform för digital affärsutveckling som både höjer branschens kompetens och förmåga, och samtidigt stimulerar och underlättar för fler av landets främsta naturbaserade företag att kvala in i Nature’s Best.
 • Inleda en dialog med några av landets regionala turismorganisationer för att hitta former och modeller där Nature’s Best Sweden blir ett prioriterat verktyg för affärsutveckling, kvalitetssäkring och som urvalsinstrument för olika marknadsföringsinsatser.


Nu ska branschens nya delstrategi göra skillnad i praktiken

Branschens egen delstrategi för svensk naturturism har unika förutsättningar för att kugga in det nationella övergripande utvecklingsarbete som utredningen Ett land att besöka föreslår. Det är utmärkt på sikt, men Ekoturismföreningen behöver även i närtid axla en tydligare och starkare roll som den nationella kraft som organiserar, företräder och utvecklar svensk natur- och ekoturism. Det sker bland annat genom det föreslagna namnbytet till Naturturismföretagen. Avgörande blir därför vår förmåga att kombinera ett övergripande nationellt utvecklingsarbete, med insatser för bättre villkor i närtid för en bred majoritet av branschens företag. Årets valrörelse och ATTA:s världskongress i Sverige hösten 2019 är två prioriterade plattformar för att driva dessa två processer. Under 2018 innebär det på kort sikt följande:

 • Namnbytet till Naturturismföretagen inkluderar även insatser som en ny webbplattform, pressreleaser, presentationsmaterial och medlemsvärvning. Här blir höstens nätverksträff för landets naturturismföretag ett viktigt forum för att berätta om och förankra föreningens bredare profil.
 • Lanseringen av vår egen delstrategi för svensk naturturism ska även inkludera en bred process för att sprida, informera om och inleda ett opinionsarbete kring strategins förslag och slutsatser.
 • Eftersom Skatteverket valt att tolka den sänkta momsen på naturguidningar strikt, har ett arbete påbörjat kring att skapa en mer generös och tillåtande praxis på området. Detta inkluderar en dialog med myndigheten, men även informations- och opinionsinsatser och begäran om förhandsbesked i Skatterättsnämnden. Detta är en fråga som engagerar många av föreningens medlemmar och där vi som branschföreträdare har en viktig roll att spela.

 

På längre sikt och utifrån pågående utvecklingsprojekt ska även följande branschfrågor hanteras:

 • Turism i skyddade områden är en prioriterad pilotinsats, flera processer runt om i landet är igång och utredningen Ett land att besöka föreslår att regeringen tar konkreta initiativ på området. Målet med det närmaste årets arbete bör vara att samla erfarenheter, utveckla lokala och regionala nätverk och få till testpiloter i några utvalda nationalparker. Utifrån ett sådant arbete kan föreningen ta plats i det nationella utvecklingsarbete som lär initieras inom kort. Detta arbete inkluderar även testpiloter kring offentligt finansierade guidningar i anslutning till naturum och nationalparker.
 • Liknande förutsättningar gäller för arbetet med fem av Sveaskogs ekoparker i södra Sverige. Här kommer egna insatser och Laxå kommuns projekt i Tiveden att kunna fungera som en brygga mellan mångbruk i statligt förvaltade skogar och vår ambition att utveckla en hållbar nationalparksturism som tillgängliggör för fler, stärker naturskyddet och skapar fler lokala arbetstillfällen.
 • Det påbörjade samverkansprojektet kring en handledning för turism på annans mark är av strategisk betydelse för att utveckla långsiktigt hållbara och robusta modeller för dialog, samverkan och avtalslösningar mellan naturturism och markägare.
 • Tidigare nämnda regionala utvecklingsprojekt kring digital affärsutveckling är inte bara till för att underlätta ansökningsprocessen till Nature’s Best Sweden. Det finns även ett egenvärde av ett digitalt verktyg som bidrar till mer hållbara och bättre lokalt förankrade affärsverksamheter runt om i Sverige och då i synnerhet i destinationen Swedish Lapland.
 • Utifrån vår egen delstrategi, slutsatser i utredningen Ett land att besöka och namnbytet till Naturturismföretagen blir det naturligt att utveckla och fördjupa relationer och samverkan med landets regionala turismorganisationer. Genom att kombinera vår egen nationella spetskompetens och tydliga näringsperspektiv med regionernas resurser och breda erfarenhet, finns det goda förutsättningar för ett initiativ som bygger, fördjupar och sprider kunskaper och erfarenheter på ett effektivt vis över hela Sverige.
 • Avslutningsvis pekar vår egen delstrategi liksom utredningen Ett land att besöka ut det regelkrångel som hämmar tillväxt och en stärkt attraktionskraft hos många av landsbygdens natur- och ekoturismföretag. Därför bör vi översätta delstrategins övergripande tankar till ett mer jordnära opinionsarbete i slutet av verksamhetsåret.

Styrelsen den 3 april 2018

Prenumerera på vårt nyhetsbrev