ALLMÄNT

Besöksnäringen i stort och även naturturismen fortsatte under 2021 att präglas av den ihållande globala Corona-pandemin och de begränsningar i framförallt internationellt resande som den innebar. Branschens företag hade, med vissa undantag, fortsatt en väldigt tuff situation. Något som på olika sätt i viss mån också påverkat föreningen.

PERSONAL Och ORGANISATION

Föreningens generalsekreterare Joakim Hermanson var föräldraledig från maj fram till årsskiftet, och tidigare ordförande Camilla Jönsson vikarierade då på positionen. Ordförandeposten togs under samma period tillfälligt över av vice ordförande IngMarie Junler. Vid årsskiftet återtog samtliga sina ordinarie roller i föreningen.

Projektanställningen av Kim Ross inom projektet Hållbar ekoturism i praktiken, upphörde när projektet enligt plan skulle avslutas den sista november. Projektet förlängdes till sista april 2022 och till förlängningen anställdes istället Niklas Wede, som liksom Margareta Grape (medlemsansvarig) och Pär Innala (märkningsansvarig för Nature’s Best) arbetar med utgångspunkt från Luleå.

Till utvecklingen av Forum för Naturturism, som tilldelades projektfinansiering av Tillväxtverket, anställdes Cecilia Henriksson, som inom ramen för projektet lett implementeringen av föreningens nya CRM-system.

Med medarbetare från Skåne i söder, via Bohuslän, Dalsland och Värmland, till Luleå i norr, är den geografiska spridningen en tillgång, men också en utmaning. Den arbetsform med digitala driftsmöten på veckobasis som sjösattes 2020 har fortsatt hålla ihop arbetet under året. Styrelsen, och även valberedningen, har under året varit inbjudna till driftsmöten, och arbetsformen har fortsatt att ge stabilitet och kontinuitet till verksamheten.

MEDLEMMAR

Året innebar ytterligare ett litet tapp av medlemsföretag, till stor del beroende på pågående pandemi och den ekonomiska påverkan den haft på framförallt de små företag föreningen i huvudsak företräder. Vid årets slut hade vi drygt 350 betalande medlemmar. Med tanke på företagens ansträngda ekonomiska situation gjordes inte heller under 2021 några större ansträngningar att rekrytera nya medlemmar.

I slutet av året implementerades ett nytt CRM-system för medlemshantering och fakturering. Det möjliggjordes med hjälp av projektstöd från Tillväxtverket som ett led i att utveckla konceptet kring Forum för naturturism, till en nationell arena där företagare och naturturismens stödorganisationer möts varje år.

Från 2021 har också en ny struktur för medlemskap i föreningen etablerats, där
medlemskategorierna renodlas till större och mindre företag, lokala föreningar samt
stödmedlemskap för privatpersoner. Organisationer / destinationer och utbildning / akademi erbjuds istället ett partnerskap med ett tydligt värdeerbjudande. Partnerskapet löper liksom medlemskapet årsvis.

FORUM FÖR NATURTURISM

Den 6:e upplagan av Forum för Naturturism genomfördes i november på Siggesta gård på Värmdö utanför Stockholm. Destinationsvärd var Stockholm Archipelago tillsammans med Visit Stockholm, och arrangemanget möjliggjordes genom finansiellt stöd av Region Stockholm och Tillväxtverket. Mötet genomfördes som ett tvådagars ”digifysiskt” hybridarrangemang med 60 personer på plats och lika många deltagare digitalt. Att faktiskt kunna träffas igen upplevdes av många som efterlängtat.

KONSULTATION

Konsultation och försäljning av kompetens till externa parter har under året fortsatt vara en allt viktigare del av föreningens verksamhet. Vi har fortsatt leverera föreläsningar, utbildningsinsatser och workshops till olika uppdragsgivare på övergripande teman som natur- och ekoturism eller
hållbarhet.

Framförallt har utbildningsinsatser kopplade till Nature’s Best även under 2021 inneburit uppdrag för föreningen i olika delar av landet. Många insatser har även detta verksamhetsår behövt äga rum i digital form, vilket vi under pandemin blivit (tvungna att bli) bekväma med att leverera.

Tillsammans med Visit Halland har vi koordinerat och planerat en digital seminarieserie och kompentensutvecklingsinsats kring Hållbart företagande, med fokus på det grundläggande juridiska ramverk som gäller för att driva turism i svensk natur. Ett arbete som pågår en bit in i 2022, och som både bygger ett gott kontaktnät för föreningen och bildar en faktamodul som redan tilldragit sig ett vidare intresse.

Vi kan på nytt konstatera att ambitionen att erbjuda föreningens kompetens mot betalning, till externa uppdragsgivare, som ett nytt affärsområde, på relativt kort tid haft en tydligt positiv inverkan på föreningens ekonomi.

PÅVERKANSARBETE

Genom föreningens egna kanaler, och i dialog och nätverkande med relevanta organisationer i främjarsystemet, har vi efter bästa förmåga gjort vår röst hörd under året. Något vi upplever att vi får ett kontinuerligt större gehör för i frågor som rör svensk naturturism.

Våra ansträngningar under pandemins inledande skede bidrog till ett riktat stöd, via Tillväxtverket, för branschens företag under 2021, där 180 företag mellan Ystad och Kiruna fick utvecklingscheckar beviljade för omställningsinsatser i pandemins spår. Sent och otillräckligt, sett till pandemins effekter, men efterlängtat.
I skogsfrågor har vi fortsatt att representeras av Jessica Sannö, som bland annat skrivit remissyttrande om den statliga skogsutredningen, träffat politiska representater och bidragit med ett stort engagemang i både det nationella skogsprogrammet och sektorsrådet.

I utbildningsfrågor fortsätter vi att representeras av Anders Johansson, som medverkar i Skolverkets programråd, och som tillsammans med Camilla Jönsson också under året lyckats ingjuta nytt liv i Naturturismens Yrkesnämnd, en organisation som på sikt kan spela en viktig roll för branschens professionalisering.

KOMMUNIKATION

Via föreningens egna kanaler, hemsidor, Facebook, digitala nyhetsbrev och Mynewsdesk, har kommunikationen med medlemmar och andra intressenter liksom tidigare fortgått kring frågor som rör olika aspekter av verksamheten och näringen. Delar av kommunikationsarbetet sköttes under hösten av Caroline Lundqvist, som temporärt engagerades i rollen som kommunikatör.

Till Forum för naturturism producerades ett antal företagspresentationer för både film och text / bild, som kommer att kunna användas i olika sammanhang även framöver.

STRATEGISKA PARTNERSKAP

Vårt uppdrag som driftsorganisation för Certifieringen av naturguider har fortsatt under året. Certifieringen har efter en utmanande inledning mitt under pandemin börjat hitta en tydligare form, med egen hemsida, nyhetsbrevskommunikation och en ökande kännedom i branschen. Ett 80-tal guider är certifierade och nya examinatorer har utbildats, vilket ökat den geografiska spridningen från Piteå till Ystad.

Vi har under året fortsatt vår medverkan i referensgruppen för det nationella projektet kring kvalitetssäkring av vandringsleder som drivs av Tourism in Skåne och Visit Dalarna, där vi haft möjlighet att spela in näringens tankar och perspektiv kring ledutvecklingen.

Tillsammans med olika partners och bidragsgivande organisationer har vi fortsatt driva externa projekt i linje med föreningens verksamhetsplan. De projekt vi hanterat under året har varit:

Hållbar ekoturism i praktiken. Det projekt som startade i november 2019, med Pär Innala som projektledare, och i partnerskap med Region Västerbotten Turism, har rullat vidare. Projektet syftar till att arbeta vidare med Nature’s Best 2.0 och att hitta en samarbetsmodell med offentliga organisationer för att driva hållbar utveckling av naturturism. Projektet skulle ursprungligen avslutats den sista november, men störningar i genomförandet orsakade av pandemins restriktioner gjorde att projektet förlängdes och pågår till 30 april 2022.

Forum för naturturism. Höstens Forum utvidgades till att i projektform innefatta
implementering av en digital plattform för arrangemangets kommunikation, historik och framtid. Ett arbete som också gynnar föreningens ordinarie arbete och ökar vår digitala mognad och kapacitet. Det relativt korta projektet leddes av Cecilia Henriksson och slutredovisades innan årsskiftet.

Ytterligare två projektansökningar gjordes under året, som ligger för handläggning hos Jordbruksverket respektive Tillväxtverket. Båda projekten fått positiva förhandsbesked och vi
hoppas och räknar med projektstart för båda under 2022.

NATURE’S BEST

Trots att pandemin varit utmanande också för arbetet med Nature’s Best, med företag som varit pressade ekonomiskt och svårigheter att genomföra fysiska företagsbesök, har 2021 inneburit en vändpunkt för märkningen. Efter ett omfattande ”renoveringsarbete” lockar den nya versionen av systemet nu alltfler nya företag.

Ett halvdussin företag har blivit märkta under året och drygt ett 40-tal företag har påbörjat sin märkningsprocess. Ytterligare nya företag har fått grundutbildning under fem genomförda baskurser, och ett antal digitala informations- och inspirationsträffar med företagskluster, destinationer och andra intressenter har också genomförts. Tidigare märkta företag har börjat få återbesök och ett antal rådgivare är under utbildning.

Mycket har också hänt på utvecklingssidan under året. En ny, förbättrad hemsida är lanserad, fler tematiska kriterier har lagts till och en ny, betydligt mer ändamålsenlig digital utbildningsplattform kommer att ersätta den befintliga. Och – inte minst- en ny medarbetare, Niklas Wede,
rekryterades i slutet av året.

LÄS MER
Verksamhetsberättelse 2020 >>
Verksamhetsberättelse 2019 >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev