Verksamhetsplan 2022

ALLMÄNT
2021 innebar fortsatta prövningar för svensk naturturism på grund av den globala Covid 19- pandemin. Liksom året innan har det påverkat föreningens verksamhet, om än i mindre omfattning än för näringens företag. Vår egen övertygelse om vikten av en stark nationell branschföreträdare har vuxit ytterligare under pandemin, och även, som vi uppfattar det, vunnit gehör i vidare kretsar i främjarsystemet.

Trots näringens utmaningar under det gångna året har föreningens verksamhet varit stabil, med en ekonomi i balans och ett bokslut som även i år visar ett överskott. Följande verksamhetsplan pekar ut insatser inom ramen för föreningens strategiska plan att fokusera på under 2022.

1. MEDLEMMAR

Medlemsvärvningen har under pandemin fått stå tillbaka för andra uppgifter, med respekt för företagens ansträngda ekonomiska situation och reellt svårare värvningsförutsättningar. Året innebar därför ett litet, men inte dramatiskt, tapp i antal medlemmar. Med en pandemisituation som förhoppningsvis klingar av under 2022 blir en naturlig ambition att återigen vända kurvan, och öka antalet medlemmar och partners.

Liksom tidigare kommer ett viktigt fokus vara att fortsätta skapa ett konkret medlemsvärde och att komma vidare i det påbörjade arbetet med rådgivning, utveckling av värdeskapande partnerskap och byggandet av en nationell gemenskap kring naturturism.

De digitala tematiska medlemsträffar vi introducerade under 2021, där föreningens medlemsföretag får möjlighet att ta del av nationell spetskompetens inom olika områden, men också få tillgång till en arena för diskussion och erfarenhetsutbyte med andra, geografiskt spridda företag, kommer att fortsätta under året. Träffarna erbjuder våra medlemsföretag en möjlighet som annars oftast inte existerar.

Arbetet med att skapa en modern och väl fungerande administration och medlemshantering har varit en större utmaning än vi förutsett. Den digitala djungeln är ofta snårigare än den ser ut. Men många bitar föll på plats under fjolåret och den digitala administrativa kapacitet och kompetens vi under året arbetar för att få på plats är väldigt mycket mer ändamålsenlig än den varit. Det skapar en förbättrad effektivitet och sparar pengar åt föreningen.

Den årliga träffen Forum för naturturism, som vi övertagit huvudmannaskapet för, kommer i år att arrangeras digifysiskt med Västerbotten som värddestination och medarrangör. Ett upplägg som liknar 2021 års arrangemang på Värmdö utanför Stockholm.

2. KONSULTATION

Kompetensförsäljning som affärsmöjlighet har under 2021 ytterligare förstärkt föreningens position och ekonomi, och fått ett momentum att bygga vidare på. Efterfrågan på att fortsätta leverera utbildningsinsatser, föreläsningar och workshops som externa uppdrag kommer att vara en uppenbar, och prioriterad, möjlighet för föreningen under året.

Insatser kopplade till Nature’s Best, Certifieringen för naturguider, Turism på annans mark och den seminarieserie kring de juridiska grundförutsättningarna för naturturismföretagande, som vi arrangerat under 2021/2022 tillsammans med Visit Halland är uppenbara och efterfrågade teman för föreningen att bygga insatser kring. Att fortsätta bli bättre på att aktivt paketera, marknadsföra och sälja dessa, och andra, insatser kommer att vara fortsatt prioriterat.

3. PÅVERKANSARBETE

Våra möjligheter att påverka förutsättningarna för näringens företag bygger på ett långsiktigt relationsskapande, relevant kunskapsförmedling och professionalisering av oss själva och Sveriges natur- och ekoturismföretag. Det är en lång resa där vi känner oss alltmer inkluderade och självklara i det ekosystem av organisationer och intressenter som omger svensk besöksnäring.

De projekt vi driver är ofta exempel på konkret påverkansarbete för näringens utveckling. En projektansökan som i skrivande stund ligger, med ett positivt förhandsbesked, hos Jordbruksverket, har som huvudfokus att stärka just den rollen för vår organisation. Vi hoppas på ett snart, och positivt, besked angående projektet, som i så fall kommer att löpa till årsskiftet 2024/2025.

Den insikt som under pandemin framstått som alltmer uppenbar, om att förklara skillnaderna mellan naturturism och friluftsliv, kommer att fortsätta vara en av våra stora pedagogiska utmaningar. Det är en fråga vi driver på olika sätt i flera sammanhang, för att vi är övertygade om att den insikten är central för en effektiv utveckling av naturturismen.

Andra sammanhang för påverkansfrågor vi varit och är aktiva i, är som remissinstans i olika frågor, medverkan i olika referensgrupper och – inte minst – i det nationella skogsprogrammet och sektorsrådet, där vi i frågor som rör skogen fortsatt kommer att representeras av Jessica Sannö.

4. KOMMUNIKATION

Som vi tidigare konstaterat är det snabbt växande intresset för naturturism, och den utveckling föreningen befinner sig i, inte enkel att matcha kommunikationsmässigt. Behovet av en renodlad kommunikatör är uppenbart, och vikten av att förstärka föreningen med den kompetensen och funktionen blir allt tydligare. De projektansökningar vi gjort, och hoppas på att få positiva besked om, kan vara en lösning på behovet och ge oss den efterlängtade möjligheten att anställa en dedikerad kommunikatör.

Under tiden jobbar vi vidare med våra egna kommunikativa kanaler, hemsidor, digitala nyhetsbrev, Facebook och Mynewsdesk. De livesändningar, nätverksträffar och seminarier i digitalt format som seglat upp som en ny möjlighet att komma ut med vårt budskap, erbjuder ytterligare en allt oftare använd kommunikationskanal gentemot företag, partners och andra organisationer.

5. STRATEGISKA PARTNERSKAP

Det viktiga arbetet med att vidareutveckla och ytterligare stärka relationerna med befintliga och nya strategiska partners fortgår som alltid under året.

Det partnerskap vi inledde 2019 med Lärande i Sverige AB, som bland annat finansierar vår roll som förvaltande organisation för den nationella certifieringen för naturguider, avslutas vid halvårsskiftet 2022. Arbetet med att hitta en lösning för det fortsatta huvudmannaskapet för certifieringen har varit intensivt, och vidare fokus kommer att ligga på uppgiften. Föreningens önskan är att certifieringen ska leva vidare, men att en stabilare organisation kring ägarfrågan är en nödvändighet.

Relationen med statliga projektgivare, som Jordbruksverket och Tillväxtverket har fortsatt utvecklas. Kunskapen om vår bransch och förståelsen för näringens behov, ökar stadigt hos dessa aktörer. Förutom tidigare nämnda projektansökningar diskuterar vi ytterligare viktiga insatser tillsammans med myndigheterna. Bland annat är bristen på faktaunderlag och detaljkunskap om svensk natur- och ekoturism en fråga som vi länge diskuterat med Tillväxtverket, som nu rör på sig och blir prioriterad att jobba med under året.

Projektet Turism på annans mark, som genomfördes med bl.a. LRF, har stärkt relationen mellan våra organisationer, och flera gemensamma frågor som rör svensk natur- och ekoturismutveckling kan röra sig i rätt riktning i ett bra samarbete våra organisationer emellan. Det är också viktigt i sammanhanget att påpeka att LRF Skogsägarna har många ståndpunkter som vi inte delar. Frågor vi istället arbetar med i andra konstellationer, som t.ex. det nationella skogsprogrammet.

Vi sitter fortsatt med i referensgruppen för det nationella projektet för kvalitetssäkring av vandringsleder, som avslutas under året. Regelbundna samtal förs också med t.ex. Visit Sweden, Naturvårdsverket och andra organisationer som spelar en viktig roll för näringens vidare utveckling.

6. NATURE’S BEST

Arbetet med Nature’s Best 2.0 har accelererat och den del av arbetet som ryms inom projektet Hållbarhet och Ekoturism i Praktiken (HEP), kommer att slutredovisas efter den senarelagda projektavslutningen den 30 april.

Märkningsprocessen har under året flyttat in på en ny digital lärandeplattform, som betydligt bättre motsvarar behoven. Att utnyttja potentialen i plattformen för att förbättra servicegraden mot företagen och öka den interna arbetseffektivitet för märkningen blir en viktig uppgift under året. En naturlig målsättning för 2022 är att de förbättrade förutsättningar vi skapat i kombination med det ökande intresset för Nature’s Best ska resultera i en tydligt växande skara hållbarhetsmärkta företag.

Den långa och ofta förvånansvärt byråkratiska och fyrkantiga resan mot att få Nature’s Best att bli en GSTC-godkänd (recognized) märkning fortsätter. Vi bedömer att ett antal mindre justeringar och tillägg krävs för att passera den slutgiltiga granskningen. Något som alla inblandade skulle tycka vore skönt. Och som naturligtvis skulle ge Nature’s Best ytterligare internationell status.

TILLÄGG

Covid -19 har under de senaste åren visat att planer varit tvungna att bytas ut, förändras eller helt skrotas. Det ljusare perspektivet i en avklingande pandemi har i skrivande stund ersatts med en omfattade global oro till följd av kriget i Ukraina. Även årets verksamhetsplan måste därför läsas med förståelse för att saker utanför vår kontroll också fortsättningsvis påverkar förutsättningarna.

Läs mer:
Verksamhetsplan 2021 >>
Verksamhetsplan 2020 >>
Verksamhetsplan 2019 >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev