Kamera ikon Plats ikon

Nature's Best är ekoturism i praktiken för företag inom natur- och kulturturism

Vad är Nature’s Best?
Naturens Bästa / Nature’s Best
var ett av världens första kvalitetsmärkningssystem för turism i naturen.

Vem står bakom Nature’s Best?
Avsändare är Naturturismföretagen som huvudman, tillsammans med Visit Sweden.

Syfte och målsättning
Nature’s Best är ett märkningssystem med syftet till att höja kvaliteten på och öka volymen av svensk ekoturism.

Målsättningen är att skapa en välkänd märkning som borgar för hög upplevelsekvalitet och etiska värden. Nature’s Best vill sporra turismföretag att utveckla, kvalitetssäkra, miljöanpassa och lokalförankra sin verksamhet.Företag inom naturturism ska genom Nature’s Best ges möjlighet att kvalitetssäkra sin verksamhet och få tillgång till den synlighet som ett erkänt kvalitetsmärkningssystem kan ge. Nature’s Best ska inspirera Företaget till att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet så att den blir mer konkurrenskraftig.

För kunden ska Nature’s Best göra det lättare att hitta kvalitetssäkrad ekoturism. På så vis ska märkningen bidra till naturskydd, miljöanpassning och värn av kulturvärden – i kombination med en sund lokal ekonomisk utveckling.

11 anledningar att bli ett ekoturismföretag enligt Nature's Best:

 1. Det bidrar till naturskydd, miljöanpassning och värn av kulturvärden.
 2. Det gynnar ekoturismens framväxt och kvalitet.
 3. Det skapar stolthet hos företaget, personal och underleverantörer.
 4. Företaget blir del av ett kreativt nätverk med några av Sveriges främsta ekoturismleverantörer.
 5. Det gör det lättare för Företaget att hitta rätt kunder.
 6. Det blir lättare för rätt kund att hitta ditt företag.
 7. Det blir en trygghetsfaktor för kunden och ger direkt svar på avgörande frågor om företaget och Verksamheten när det gäller upplevelsekvalitet, lokal prägel och miljöanpassning.
 8. Det underlättar Företagets kommunikation om miljöhänsyn och kvalitetsarbete till andra aktörer. Till exempel reseåterförsäljare, markägare, myndigheter och det rörliga friluftslivet.
 9. Det ger en marknadsförings- och imagefördel för godkända Företag.
 10. Det ger Nature’s Best märkta ekoturismföretag gemensamma marknadsföringskanaler.
 11. Företaget bidrar till att besökare vill betala mer för sina naturupplevelser.

Vad får företag som godkänts?

+ Rätt att använda märket i sin marknadsföring enligt avtal.

+ Rätt till en egen profilsida på Nature’s Best webbplats. Länkning till företagets hemsida och övrig kontaktinformation.

+ Hjälp att beskriva sin verksamhet på www.naturesbestsweden.com, samt översättning av texter till engelska.

+ Ett diplom som visar att Företaget är godkänd inom kvalitetsmärkningen Nature’s Best.

+ Tillgång till marknadsförings-kit med bl.a. digitala mallar för tryck och multimedia-användning.

+ Möjligheten att bli utvald till marknadsföringsinsatser och delta i produktutveckling av svensk ekoturism.

+ Möjligheten att bli nominerad till branschpriser för ekoturism av Naturturismföretagen.

+ Möjlighet till listning i officiella databaser och sammanställningar över Nature’s Best som Naturturismföretagen samarbetar med.

17 konkreta fördelar med ekoturism:

Ekoturism

 1. handlar om upplevelser i natur och kultur.
 2. sker med varsamhet och minsta möjliga slitage på resmålets natur- och kulturvärden. Med syftet att bevara den biologiska mångfald och de kulturvärden som besökaren kommit för att uppleva.
 3. är att aktivt bidra till naturskydd och att värna kultur.
 4. är att ha lokal förankring och gynna den lokala ekonomin.
 5. är att visa respekt för, ta hänsyn till och möjliggöra värdiga möten med de människor som bor på resmålet.
 6. utgår från vad natur och kultur tål
 7. kan vara att tillgängliggöra natur- och kulturupplevelser som är svåra eller omöjliga för en besökare att ta del av på egen hand
 8. är att ligga i täten vad gäller miljö- och klimatanpassning och fungerar som riktningsvisare och inspirationskälla för hela besöksnäringen
 9. är att ge besökarna möjligheter till inblick och kunskap om natur-, kultur-, miljö- och utvecklingsfrågor
 10. är personliga möten
 11. är turism som marknadsförs ansvarsfullt på ett sätt som leder till realistiska förväntningar hos kunden
 12. är att ställa hållbarhetskrav på företag och gäster
 13. är att skapa jobb och försörjning utan att förstöra natur- och kulturvärden. Det är ett sätt att äta kakan och att ha den kvar.
 14. är ett verktyg som kombinerar naturskydd, försvar av biologisk mångfald och kulturhänsyn, med ekonomisk utveckling, både i mindre och i större skala, både i Sverige och utomlands.
 15. ger natur och kultur ett ekonomiskt värde.
 16. kan vara spetsprodukter som kan marknadsföra både regioner och länder.
 17. är en turism som lättare än de flesta andra näringar kan kombineras med traditionella ekonomier och urfolkskulturer.

Ansökningsprocessen - så här går det till:

1. En ansökningsavgift betalas till Naturturismföretagen.
När avgiften är registrerad hos Naturturismföretagen erhåller ansökande företag inloggning till en digital portal. I portalen finns utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen. Det är här företaget jobbar med sin ansökan. Ansökningsavgiften är 2 000 SEK och bestäms medlemmarna på Naturturismföretagens årsmöte.

2. Gå gärna en baskurs på en dag.
Då arbetar man med sin ansökan och lär sig vad ekoturism är. Det kan vara lättare än att sitta på kammaren och arbeta med ansökan själv.

3. Ladda upp ifylld ansökan med bilagor i digitala portalen.

4. Efter samråd med Naturturismföretagen bokas tid för företagsgranskning.

5. Granskning sker hemma hos företagen och tar minst en halv dag. Rådgivaren

och Nature’s Best ansvarige på kansliet beslutar om ansökan: godkänns,

bordläggs eller avslås.

6. Överklagan görs hos Styrgruppen som består av 4 representanter 2 från

Visit Sweden och 2 från Naturturismföretagen. De fattar beslut i consensus.

Citat ikon

Kvalitetsmärkt ekoturism - Nature's Best - levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna - ekonomi, miljö och socialt. 

Nature’s Best sex grundprinciper

1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.
Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

2. Gynna den lokala ekonomin.
Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

3. Miljöanpassa hela verksamheten.
Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

6. Kvalitet och trygghet på resan.
Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

Dessa grundprinciper har vi översatt i praktiskt användbara kriterier som utgör konkreta krav för att klara kvalitetsmärkningen Nature’s Best Sweden.

Natures Best - bakgrund och historia

Betydligt fler vill göra skillnad än de som i praktiken gör det genom sina val av resmål och upplevelser. Det var för att fylla denna lucka mellan besökarens egentliga vilja och agerande som Ekoturismföreningen (nuvarande Naturturismföretagen) tillsammans med Visit Sweden instiftade Nature’s Best.

Under FN:s internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) – 2002 lanserades Nature’s Best som blev en av de första kvalitetsmärkningarna av ekoturism på jorden. Det gemensamma målen med Nature’s Best är att underlätta för den medvetna resenären att göra ett aktivt val av upplevelser och att inspirera till förändring samt ge naturturismföretag verktygen till att göra detta.

2019 revideras kriterierna utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism. I samband med revideringen tillkommer nya specialkriterier: vandring, cykling, boende, samisk turism samt kultur.

Systemet fokuserar på hållbar affärsutveckling och är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på naturupplevelser i kombination med; ett starkare naturskydd, mer miljöanpassat resande, och omsorg om resmålets natur- och kulturvärden. Systemet utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Alla krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer.

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best bygger på sex grundprinciper om respekt för resmålets begränsningar, gynna den lokala ekonomin på landsbygden, miljöanpassning av hela upplevelsen, krav på aktivt natur- och kulturskydd, guidekvalitet, kvalitetssäkring och värdskap. Fundamenten för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.

De kvalitetsmärkta och hållbara upplevelserna kommuniceras gentemot nationella och internationella medvetna resenärer via den egna webbplatsen www.naturesbestsweden.se, Facebook, Instagram och nyhetsbrevet ”Your eco-travel guide”

Varumärket Nature’s Best

Nature’s Best är en kvalitetsmärkning av företag med naturoch kulturupplevelser. Märket är ett registrerat varumärke, bestående av en figur i kombination med orden ”Nature’s Best Sweden; Quality approved by the Swedish Nature & Ecotourism Association”. Det kommer också att stå giltighetstiden mellan revisioner.

Nuvarande blir 2020–2025.

All användning och efterbildning av märket ska följa de riktlinjer som framgår av licensavtalet mellan Företaget och Naturturismföretagen.

Märkningen får och ska användas aktivt i marknadsföringen.

 

Vad är ekoturism?

”Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande”

Så har ekoturism kort definierats av The International Ecotourism Society. Samma definition ställde sig svenska Världsnaturfonden bakom 1994, liksom Svenska Ekoturismföreningen/Naturturismföretagen vid sitt bildande 1996.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev