Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens gemensamma röst och branschorganisation som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.

Svenska Ekoturismföreningen blir Naturturismföretagen

Svenska Ekoturismföreningen bildades 1996. Under de senaste 15 åren har föreningen successivt utvecklats till att bli en allt bredare företrädare för all naturbaserad turism i Sverige. Organisationen arbetar idag aktivt med en lång rad frågor som spänner från opinionsarbete för att minska regelkrånglet för landsbygdens turismföretag till att stimulera till att fler naturturismföretag utvecklar sin verksamhet mot en ökad hållbarhet – ekoturism.

Efter en längre och eftertänksam diskussion beslutade ett enigt årsmöte i mars 2018 att ändra namnet på Svenska Ekoturismföreningen till Naturturismföretagen.

“Namnbytet handlar om att markera två saker:
1. Naturturismföretagen är en intresseorganisation som ger näringen en samlad röst, och därför inkluderar vi ”företagen” i vårt namn.
2. Naturturismföretagen organiserar både natur- och ekoturismföretag, och företräder därmed ett vidsträckt spektrum av företag med naturbaserade reseanledningar runt om i hela Sverige.”

Annika Fredriksson, styrelseordförande


EN UNIK AKTÖR

 • Sveriges enda nationella branschorganisation för natur- och ekoturismföretag.
 • 20 års erfarenhet om natur- och ekoturismföretagens drivkrafter, behov, förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
 • Nationell samverkansplattform regionerna och företagen.
 • Driver norra halvklotets första kvalitetsmärkning av hållbara upplevelser – Natures Best Sweden.
 • Levererar resultat i form av näringens nationella strategi för naturturism, momssänkning för naturguidning, anpassade regler för tillagning av utomhusmåltider mm.

 

Det här gör vi - verksamhetens fem delar

 

1. Vi påverkar förutsättningarna! – OPINIONSBILDNING

 • ger den växande näringen en samlad och tydlig röst i relation till myndigheter och politik
 • är remissinstans och tillför näringens perspektiv till de utredningar och rapporter som berör näringens förutsättningar
 • agerar sakkunnigt bollplank och rådgivare till politik, myndigheter och tjänstemän
 • är huvudman för näringens egen Naturturismstrategi som är skriven i samarbete med Svensk Turism och Visita (lanseras juli 2018). Strategin kompletterar den övergripande nationella strategin för besöksnäringen.


2. Vi tillför kunskap för hållbar utveckling! – KONSULTATION

 • är sakkunnig expertis i nationella, regionala eller lokala utvecklingsprojekt och utvecklingsprocesser
 • bidrar med tematiska föreläsningar och workshops
 • driver affärsutvecklingsprojekt tillsammans med näring och offentlighet:
  • “On-line kurs för hållbar affärsutveckling” med regional finansiering av Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Region Norrbotten och Framtidsbanken/ Sparbanken Nord
  • ”Sex pilotinsatser kopplat till nationella naturturismstrategin” med finansiering av Jordbruksverket. Insatserna handlar om samverkan kring turism i nationalparker, internationell marknadsföring, besöksvänligt skogsbruk i Sveaskogs ekoparker, exklusiva fiskevatten, prioriteringar kring naturguidningar och samverkan mellan märkningar och rådgivning.
  • driver projektet ”Turism på annans mark” tillsammans med LRF och Jordägarförbundet med finansiering av Jordbruksverket och Tillväxtverket


3. Vi synliggör och sprider kunskap! – KOMMUNIKATION

 • publicerar exklusivt nyhetsbrev till medlemmar
 • tillgängliggör omvärldskunskap om natur- och ekoturism genom nyhetsfunktion på egna webbplatser samt delar innehåll via nyhetsbrev och facebook till näringens intressenter
 • delar årligen tillsammans med branschtidningen Travel News ut det prestigefyllda priset Grand Travel Awards Ekoturismpris
  till den svenska arrangör som bäst levandegör ekoturismen.


4. Vi kraftsamlar för mer effekt! – STRATEGISKA PARTNERSKAP

 • samverkar och samhandlar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt med strategiska partners i syfte att förbättra näringens förutsättningar
 • bidrar till formandet av relevanta och funktionella nätverk kring våra medlemmars verksamheter


5. Vi kvalitetsmärker hållbara upplevelser – NATURE’S BEST SWEDEN

 • är tillsammans med Visit Sweden stiftare till en av världens första kvalitetsmärkningar kopplat till en hållbar affärsutveckling – Nature’s Best Sweden – som samlar Sveriges ekoturismföretag
 • driver nätverket av ekoturismföretagare samt marknadsför ekoturistiska upplevelser på webben, genom PR och i sociala medier.
 • driver olika utvecklingsinsatser i samverkan med andra aktörer som arbetar med hållbar utveckling.
Citat ikon

VISION Natur- och ekoturism bidrar till en bättre värld för människa, djur och natur – där Naturturismföretagens arbete medverkar till förverkligandet av FN:s Agenda 2030 och att Sverige uppnår de 17 globala hållbarhetsmålen.

Mission, mål, vision

MISSION Naturturismföretagen verkar för att skapa långsiktigt hållbara villkor för fler jobb på landsbygden, lokal utveckling, starkare naturskydd och bättre naturupplevelser för fler besökare. Det vinner både näringsliv, natur och samhälle på.

MÅL Naturturismföretagens arbete ska resultera i en växande livskraftig och naturbaserad besöksnäring, där medlemsföretagen stärkt sin konkurrenskraft och exportmognad.

VISION Natur- och ekoturism bidrar till en bättre värld för människa, djur och natur – där Naturturismföretagens arbete medverkar till förverkligandet av FN:s Agenda 2030 och att Sverige uppnår de 17 globala hållbarhetsmålen.

Ett globalt åtagande

Naturturismföretagens arbete bidrar till förverkligandet av FN:s Agenda 2030 och till Sveriges åtagande för att kunna uppnå de 17 globalt formulerade hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 är i sin tur baserat på Bruntlandskommissionens definition:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

“Hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor”.

Internationella partnerskap

Naturturismföretagen är medlem i ATTA som utgör en del av föreningens internationella nätverk, som arbetar för hållbar turism och besöksnäring.

Naturturismföretagen är medlem i det globala nätverket TIES med 190 medlemmar, som arbetar för hållbar turism och besöksnäring.

Naturturismföretagen har ingått partnerskap med Rewilding Lapland, en del av Stiftelsen Rewilding Europe för ett samarbete med hållbar turismutveckling och naturskydd.

Är du företagare inom naturturism? Arbetar du med att främja näringens hållbara utveckling lokalt, regionalt eller nationellt? Är du student eller intresserad resenär och inte redan är medlem, så ska du givetvis bli det redan idag.

Ikon hjärta

Var med och utveckla en av våra snabbaste växande och mest spännande framtidsbranscher.

Bli medlem idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev